MutercimTR - English to Turkish Freelance Translator

Go to content

Main menu

Translation Samples

English to Turkish: How to opererate and maintain an agricultural machine.
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Agriculture
Source text - English
The following pages and illustrations will help you operate and service your new detasseler. It is the responsibility of the user to read the Operator’s Manual and comply with the safe correct operating procedures and lubricate and maintain the product according to the maintenance schedule.
Translation - Turkish
Müteakip sayfalar ve çizimler yeni mısır püskülü ayırıcınızı kullanmanızda ve bakımını yapmanızda size yardımcı olacaktır. Kullanım Kılavuzunu okumak ve güvenli hatasız kullanım prosedürlerine uymak ve ürünü bakım takvimine göre yağlamak ve korumak kullanıcının sorumluluğundadır.
English to Turkish: World's Leading Provider
General field: Bus/Financial
Source text - English
In standardization XXX remains the world’s leading provider of documents covering every aspect of the modern economy from protection of intellectual property and knowledge management to electromagnetic compatibility specifications; from guidelines on managing risk for corporate governance and standards on project management, to specifications on flood protection products.
Translation - Turkish
Standartlaştırmada XXX, fikir eserlerinin korunmasından, elektromanyetik uygunluk özellikleri bilgi yönetimine; şirket idaresi için risk yönetimi kılavuzları ve proje yönetimi standartlarından, selden korunma ürünleri özelliklerine kadar modern ekonominin her yönünü kapsayan dökümanların dünyanın önde gelen tedarikçisi olmaya devam etmektedir.
English to Turkish: Inventor
General field: Tech/Engineering
Source text - English
If no material could be found that offered the features we required, we developed it ourselves as after all we have a reputation to maintain as the inventor of products that make cycling more fun.
Translation - Turkish
Eğer ihtiyaç duyduğumuz özellikleri sağlayan hiçbir malzeme bulunamazsa, onu kendimiz geliştiririz ne de olsa sürdürülecek, bisiklet sürmeyi daha eğlenceli hale getiren ürün mucidi namımız var.
English to Turkish: Recovery
General field: Bus/Financial
Detailed field: Economics
Source text - English
Neither the assumption that economy had the potential to recover sooner than expected nor the belief that it was inevitable to experience recovery to a certain extent after a difficult period of economic hardships is hardly wrong.
Translation - Turkish
Ne, ekonominin beklenenden daha erken toparlanma potansiyeli olduğu varsayımı, ne de, çetin ekonomik güçlükler döneminden sonra bellli bir noktaya kadar iyileşebileceğinin kaçınılmaz olduğu inancı tam olarak yanlıştır.
English to Turkish: Positive Control
General field: Medical
Source text - English
Data obtained from testing persons at increased risk or low risk for HCV infection suggest that repeatedly reactive specimens with high absorbance values are more likely to demonstrate the presence of anti-HCV in supplemental testing.... The positive control in the test kit is not to be used to quantitate assay sensitivity but to verify that the test kit components are capable of detecting a reactive specimen provided the test procedure has been strictly adhered to.
Translation - Turkish
HCV (Hepatit C Virüsü) enfeksiyonu için artırılmış risk veya düşük riskteki kişilerden elde edilen veriler gösteriyor ki sürekli duyarlı yüksek emilim değerli numuneler, tamalayıcı testlerde daha fazla olasılıkla anti-HCV varlığı göstermektedir… Test kitindeki pozitif control, analiz duyarlılığını ölçmek için değil, test işleminin sıkı bir şekilde bağlı olduğu test kiti parçalarının duyarlı numuneleri tespit etme kabiliyetini teyit etmek için kullanılır.
English to Turkish: Loan
General field: Bus/Financial
Source text - English
Should the Borrower fail to repay the Loan when due interest shall continue to accrue at the rate specified in subsection (1) beyond the due date until actual repayment... If interest or repayment dates are not a Business Day, the respective date for payment shall be the immediately succeeding day which is a Business Day unless such day falls in another calendar month in which event the respective date for payment shall be the immediately preceding day which is a Business Day… If at any time after disbursement it will become unlawful or contrary to any directive of any governmental or regulatory authority for the Bank to make, fund or allow to remain outstanding all or part of the Loan or to carry out any of its other obligations under this Agreement, the Borrower shall prepay the loan in whole, but not in part, on such date as shall be necessary to comply with the relevant law, regulation or directive with accrued interest to the date of prepayment.
Translation - Turkish
Eğer borçlu borcunu zamanında ödeyemezse, faiz altbölümde (1) belirtilen oranda, vade sonundan fiili geri ödeme tarihine kadar birikmeye devam eder… Eğer faiz veya geri ödeme tarihleri İş Günü değilse, asıl ödeme tarihi diğer takvim ayına geçmemek kaydıyla takip eden ilk İş Günü, diğer takvim ayına geçiyor ise bir önceki ilk İş Günü olur… Ödemeden her hangi bir zaman sonra Banka için, borcun hepsinin veya bir kısmının ödenmemiş olmasını sağlamak, parsal kaynak sağlamak veya izin vermek veya bu anlaşmadaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmek kanunsuz veya herhangi bir hükümet veya düzenleyici otoritenin talimatına aykırı olacaktır bu durumda Borçlu borcun tamamını, bu tarihte ilgili kanun, düzenleme ve talimatla, peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar biriken faiziyle, parça olarak değil peşin ödeyecektir.
English to Turkish: Article 7
General field: Law/Patents
Source text - English
Article 7 - A temporary employment relationship is established when the employer transfers the employee temporarily, upon receiving his written consent at the time of transfer, to another establishment within the same holding company or the same group of companies, or to another employer provided the work will be similar to what the employee was doing under the transferor employer. While in this case, the employment contract between the employer and the employee continues to be in effect, the employee is obliged to perform work for the employer with whom the temporary employment relationship has been established. While the employer who is the party to the temporary employment relationship has the right to give commands to the employee, he is under the obligation to provide the employee with the necessary training against health and safety risks.
Translation - Turkish
Madde 7 - İşveren, işçiyi geçici olarak, transfer zamanında işçinin yazılı onayını alarak, aynı holding şirketi içinde başka bir müesseseye veya aynı şirketler grubuna veya işçinin transfer eden işverenin altında yapmakta olduğu işin benzeri bir iş olmak kaydıyla başka bir işverene transfer ederken geçici bir iş bağlantısı kurulur. Bu durumda iken işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesi geçerli olmaya devam eder, işçi geçici olarak iş bağlantısı kurulan işveren için çalışmak zorundadır. Aynı şekilde geçici iş bağlantısı olan işverenin işçiye emir verme hakkı vardır, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi verme yükümlülüğü vardır.
English to Turkish: Tumor Cells
General field: Science
Source text - English
The ability of XXXX to inhibit the growth of tumor cells in vitro has also been investigated. When tumor cells were grown on plastic (anchorage-dependent growth), xxxx had no effect (IC50 ?4 µM) against a diverse set of tumor cells, including ones that express RTK targets of xxxx (eg, Ul18MG human glioma cells) and others that do not. When tumor cells were grown in soft agar (anchorage-independent growth, a hallmark of transformation), xxxx inhibited the growth of U-l18MG human glioma cells (IC50 ~ 50 nM) whose growth in soft agar is thought to be mediated by signaling through PDGFRß in response to autocrine growth factor production.
Translation - Turkish
XXXX’in tümör hücrelerinin yapay ortamda büyümesini engelleme gücü ayrıca araştırıldı. Tümör hücreleri plastikte büyüdüğünde (demirlemeye bağlı büyüme), xxxx’in çeşitli tümör hücrelerine karşı, xxxx’in RTK hedefleri özellikleri gösterenler dahil (örneğin Ul18MG insan beyin tümörü hücreleri) etkisi olmadı (IC50 ?4 µM). Tümör hücreleri yumuşak agar (demirlemeden bağımsız büyüme, dönüşüm işareti) içinde büyüdüğünde, xxxx, yumuşak agar içinde büyümesi autocrine büyüme faktörüne karşılık olarak PDGFRß ile sinyal gönderme yoluyla müdahale edilebildiği düşünülen U-l18MG insan beyin tümörü hücrelerinin büyümesini engelledi
English to Turkish: Switcboard
General field: Tech/Engineering
Source text - English
In the case of a switchboard with 1 to 8 units, it is recommended that the installation of the equipment be begun on the opposite side of the premises access door.
For a switchboard containing more than 8 units, it is recommended that the installation of the equipment be started in the middle of the switchboard.
Sequence the incoming feeder of the functional units in accordance with the single line wiring diagram.
Translation - Turkish
1 ila 8 birimin bulunduğu panel kutusunun içinde ekipmanın döşenmesinin erişim kapısının karşı tarafından başlaması önerilir. 8’den fazla birimin bulunduğu panel için, ekipmanın döşenmesinin panelin ortasından başlaması önerilir. İşlevsel birimlerin giriş beslemesini tek hat başlantı şemasına göre sıralayınız.
English to Turkish: Assembling
General field: Tech/Engineering
Source text - English
Check that each functional unit is perpendicular to the floor (use wedges if necessary).

Remove the lifting squares (1 square in every top corner, 13 mm spanner).
Check that the circuit breaker can be plugged-in.
Continue to lay out the functional units whilst carrying out the same verifications.
Carry out the coupling of the functional units together (4 points at the front, 3 at the back).
Translation - Turkish
Her işlevsel birimin zemine dik olduğunu KONTROL ediniz. (Gerekirse takoz kullanınız)

Kaldırma karelerini ÇIKARINIZ (Her üst köşede 1 kare, 13mm somun anahtarı)
Akım kesicinin fişe takılabildiğini control ediniz.
Aynı kontrolleri yaparak işlevsel birimleri hazırlamaya devam ediniz.
Işlevsel birimleri birbirine bağlama işini yapınız. (4 nokta önde, 3 arkada)
English to Turkish: Assembling 2
General field: Tech/Engineering
Source text - English
Do not forget to block up the holes of the lifting squares of the end functional units using the plugs delivered with the accessories. This operation is necessary to preserve the equipment protection index.
Translation - Turkish
İşlevsel birimlerin sonundaki kaldırma karelerinin deliklerini aksesuarlarla beraber verilen tıpalarla kapatmayı unutmayınız. Bu işlem teçhizat koruma kurallarını sağlamak için gereklidir
Back to content | Back to main menu